دریافت 1
دریافت 2
دریافت 3
دریافت 4
دریافت 5

ابهام، لازمه امتحانات الهی

زمان: رمضان 97

 مکان: دانشگاه صنعتی شریف

تعداد: 5 جلسه

فهرست:

جلسه 1 : (970229):

فلسفه ابهام در دین

مدت: 41 دقیقه

    آشنایی با ابهام در دین

    دین، نیاز به تبیین و توضیح دارد

    ضرورت توجه به ابهام در دین در آموزشهای دینی

    ریشه ابهام در دین

1-     دین، آیه‌ و نشانه‌ ارائه میدهد

2-    امتحان در تشخیص مصداق و عمل کردن به دین

3-     ابهام در نتیجه دینداری

4-    ظاهر افراد خوب و افراد بد مبهم است

        ضرورت توجه به ابهام در دین

        برخی از فواید وجود ابهام در دین و زندگی

    بررسی ابهام در دین با توجه به خطبه قاصعه امیرالمؤمنین (ع)

    ابهام در امتحانات الهی

    چرا خداوند میخواهد با ابهام، امتحان بگیرد؟

    از بین بردن تکبر و خودخواهی بوسیله ابهام

    تکبر در شرایط روشن و واضح از بین نمی رود

    اگر ابهام در دین را نپذیریم، چه خواهد شد؟

    برخی ابهامها با تفکر و تبیین اولیاء واضح میشود 

جلسه 2 : (970230)

برای ابهام در دین آمادگی داشته باشیم

مدت: 55 دقیقه

    توأم بودن دینداری با نوعی پیچیدگی و معما

    استدلال کفار در مقابل انبیاء چه بوده است؟

    ساده ‌انگاری نسبت به امتحانات تاریخی نداشته باشیم

    سختیها و دشواریهای امتحانات مسلمین و ابهام در این امتحانات

    سه مرحله مواجهه با معما در دین

1-    مرحله درک دین

2-    مرحله امتحانات و اجرای دین

3-    مرحله نتیجه گیری

    برای ابهامات در دین آمادگی داشته باشیم

    همه چیز روشن نیست

    فرقان، بینش جدا کننده خیر از شر

    نیاز انسان به فرقان برای رفع ابهام

    دشواری و ابهام در تشخیص تکلیف

    ابهام در پذیرفته شدن اعمال و خوبیها

    فقط باید به خدا اعتماد کرد

    با معمای دینداری و دین ‌فهمی آشنا شویم

    افزایش ابهام در آستانه ظهور

    روایتی در مورد ضرورت ابهام برای امتحان شدن انسان

    تعابیر حضرت علی (ع) در مورد سختی امتحان برای خارج کردن تکبر از دل

جلسه 3 : (970231)

پیچیدگی و ابهام در وجود انسان

مدت: 48 دقیقه

    مروری بر مباحث گذشته

        ابهام، لازمه امتحان شدن انسان است

    وجود انسان هم با ابهام و پیچیدگی همراه است

    بسیاری از ویژگیهای انسان برای خودش پنهان است

    در کنار ابهام دین در مراحل سه گانه، خود انسان نیز پیچیده و مبهم است

    نمونه‌هایی از پیچیدگی دین و انسان

    حق نباید به گونه ‌ای واضح شود که اختیار از انسان سلب شود

    دو نمونه از آیاتی که ابهام در دین را نشان میدهند

    مواردی از ابهام در مقام انجام تکلیف

    ابهام در دین در کلامی از حضرت علی (ع)

    پیامبر اکرم (ص) با اشاره بیان میکرد نه به تصریح

    در سؤال و شبهات به انگیزه هم توجه کنیم

    ضرورت خودشناسی در مورد انگیزه ‌ها هنگام سؤال و شبهه

    گرایشها روی نظرات تأثیرگذار هستند

    برای شناخت گرایشها، باید انسان ‌شناسانه برخورد کرد

    جایگاه مهم گرایشها در مورد دین و انسان

    انسان پیچیده، به دین پیچیده نیاز دارد   

جلسه 4 : (970301)

ابهام در دین در طول تاریخ اسلام و در آخرالزمان

مدت: 48 دقیقه

    مروری بر مباحث گذشته

    دینداری شبیه معما است

     نقش تمایلات و گرایشها در پیچیدگی انسان

    گرایش انسان به حقیقت

    انسان تحت تأثیر گرایشهایش فکر میکند

    پنهان بودن تعلقات در وجود انسان

    فلسفه ابهام در وجود انسان

    ابهام‌ در دین و در انسان، به نفع افراد خوب است

    شفاف بودن، کمکی به افراد بد نمیکند

    نمونه ‌هایی از تشدید ابهام از طرف خداوند

    اشاره به دوران امام موسی ابن جعفر (ع) و دوران امام رضا (ع)

    نمونه ‌ای از ابهام در زمان امام حسن عسگری (ع) و دوران غیبت

    مواردی از ابهام در دوران غیبت

    ضرورت توجه بیشتر در ابهامات و فتنه‌ های آخرالزمان

    در آخرالزمان نمیتوان به دیدگاه هر کسی اعتماد کرد

    اهمیت تشخیص فردی و استقلال در آخرالزمان

جلسه 5 : (970302)

فلسفه ابهام در دین با توجه به خطبه قاصعه امیرالمؤمنین (ع)

مدت: 50 دقیقه

    ابهام خداخواسته در امتحانات

    در مورد ابهام در دین باید صریح صحبت کرد

    مروری بر برخی آثار و نتایج ابهام در دین

    انواع ابهام در دین

    ابهام در فلسفه دستورات الهی

    توجه بشر به هوش هیجانی، به عنوان نمونه ‌ای تجربی در فلسفه مبارزه با هوای نفس

    بررسی ابهام در برخی از دستورات و معارف دین

    ابهام در دستورات الهی در مورد ولایت

    سخت ترین و پرچالش ‌ترین ابهامات در امتحان شدن در موضوع ولایت

    فهم دستورات ولایی مشکل است

    ابهام در آشکار نگفتنهای دین و در تشخیص وظیفه

    مواردی از ابهام در امتحانات اجتماعی و رندی مؤمنین

    فلسفه ابهام در دین با توجه به خطبه قاصعه امیرالمؤمنین(ع)

    حفظ کرامت انسان، یک فلسفه وجود ابهام در دین

    تشخیص متواضعین از مستکبرین، فلسفه دیگر وجود ابهام در دین

التماس دعا