دعای حضرت فاطمه زهرا (علیها سلام) در روز جمعه

خدایا! ما را قرار بده از نزدیکترین کسانی که به تو تقرّب جسته اند؛

آبرومندترین افرادی که به تو روی آورده اند؛

و حاجترواترین افرادی که از تو درخواستی کرده و به درگاه تو تضرع کرده اند.

خدایا! ما را در زمره کسانی قرار بده که گویا تو را میبینند،

تا روز قیامت که در آن روز تو را ملاقات میکنند؛

و ما را جز در حالی که از ما راضی هستی، نمیران.

خدایا! ما را در زمره کسانی قرار بده که اعمالش را برای تو خالص کرده

و در بین تمام مخلوقاتت، تو را دوست داشته است.