دریافت

*عنصر انتظار چگونه در آمادگی نظامی منتظران تأثیر دارد ؟

انتظار ، نخست یک آرمان و عقیده است و سپس در عمل و عینیت آشکار میگردد و انسان منتظِر به مرزبانی و پاسداری از حوزۀ جغرافیایی و فرهنگی و ایدئولوژی خود و همکیشان و هم مسلکان خویش میپردازد و همواره در موضع دیده بانی است و هوشیارانه و تیزنگرانه به اُفقهای دور و نزدیک مینگرد و هر تحرک و تحول و نقل و انتقالی را در اردوگاههای دشمن زیر نظر میگیرد و در سنگر دفاع ایدئولوژیکی و زمینی و جغرافیایی ، دشمن را از پیشروی باز میدارد ، و در صورت فراهم بودن زمینه به تهاجم نیز دست می یازد. این است که جامعۀ منتظِر همواره به آمادگی نظامی و دفاعی فراخوانده شده است و تهیه ابزار جنگ و قدرت از هر مقوله و با هر کیفیت تکلیف گشته است.

*عنصر صبر در تحقق انتظار تا چه مقدار موثر است ؟

روح و جوهر اصلی انتظار ، مقاومت و صبر است. کسی که منتظِر تحقق یافتن هدف آرمانی است باید تا فرا رسیدن زمان پیدایی هدف و شکل گرفتن آرمان ، پایداری و شکیبایی کند و تاب و توان از دست ندهد.

*حقیقت انتظار فرج چیست ؟

اندیشۀ پیروزی نهایی نیروی حق و صلح و عدالت بر نیروی باطل و ستیز و ظلم ، استقرار کامل و همه جانبۀ ارزشهای انسانی ، تشکیل مدینۀ فاضله و جامعۀ ایده آل و بالاخره اجرای این ایده عمومی و انسانی به وسیله شخصی مقدس و عالی قدر که در روایات اسلامی از او به عنوان مهدی موعود (عجَل الله تعالی فرجه الشَریف) نام برده شده است ، اندیشه ای است که کم و بیش همۀ فِرق و مذاهب اسلامی (بااختلافاتی) بدان مومن و معتقدند.

*شرایط ظهور چیست ؟

1- وجود طرح و برنامه عادلانۀ کلی (برنامه و نقشه ای جامع برای سعادت دنیوی و اخروی انسانها): این شرط وجود دارد که همان وجود قرآن کریم و سنت پیامبر(صلوات الله) میباشد.

2- وجود رهبر و پیشوایی شایسته و بزرگ: این شرط نیز وجود دارد و این شخص وجود نازنین امام عصر (ارواحنافداه) میباشند.

3- وجود یاران همکار ، همفکر و پایدار در رکاب آن رهبر واحد: 313 یار مخصوص امام که ممکن است کامل شده باشند.

4- وجود توده های مردمی: که در سطحی کافی از فرهنگ و شعور اجتماعی و روحیۀ فداکاری باشند تا در نخستین مرحله موعود گروههای اولیه پیروان حضرت را تشکیل دهند. زیرا آن افراد با اخلاص درجۀ یک که 313 نفرند گروه پیشرو جبهۀ جنگ جهانی هستند و فرماندهان حضرت در اقصی نقاط جهان میباشند ولی چناچه بخواهند آن نقشۀ عدالت جهانی را پیاده کنند میبایست جمعیت بیشتری داشته باشند تا در آغاز ، زمینه ای برای پذیرش آن برنامه باشند و برنامه از جامعه آنان شروع شود.

پس ما باید با خودسازی خود و تلاش برای خودسازی جامعه فقدان شرط چهارم را که به نظر حقیر از اصلی ترین موانع ظهور حضرت است برطرف کنیم.

لازم به ذکر است که شرایط چهارگانه فوق ، مربوط به پیاده کردن عدالت خاص در روز موعود است…