دریافت جلسه 01
دریافت جلسه 02

جلسه اول : مدت: 70دقیقه

-          تأثیر ویژه پدر و مادر در تربیت فرزند

-          فراگیر بودن معنای تربیت

-          اهمیت تربیت

-          آشنایی با 3 دوره تربیتی

-          اهمیت ویژه تربیت در دوران ابتدایی

-          ضرورت اهتمام به ادب در دوران ابتدایی

-          مصادیقی از ادب

-          ادب نسبت به پدر و مادر 

-          مهمترین کار خوب مورد توقع از فرزند چیست؟

-          آشنایی با قدرت خودکنترلی

-          مصادیقی از آموزش خودکنترلی

-          در تربیت نگاه فرآیندی داشته باشیم یا نتیجه‌گرا؟

 

جلسه دوم : مدت: 70دقیقه

-          چرا باید به تربیت در دوران ابتدایی توجه کنیم؟

-          جایگاه تربیت در دوران ابتدایی

-          آیا ویژگیهای خوب فرزند در دوران ابتدایی میتواند ملاک باشد؟

-          7 تا 14 سالگی، دوران ادب

-          چگونه باید به تربیت در دوران ابتدایی توجه کنیم؟

-          مقصود از تربیت خوب چیست؟

-          کسب شخصیت خودساخته

-          آشنایی با سه دوره تربیتی

-          دوره اول: دوران محبوبیت و مطاع بودن کودک

-          دوره دوم: دوره ادب، نظم‌ و فرمان ‌پذیری

-          دوره سوم: دوره مشاورت

-          ادب، نظم و فرمان ‌پذیری؛ عناصر اصلی تربیت در دوران ابتدایی

-          نقش خود کنترلی والدین برای انتقال ادب، نظم و فرمان ‌پذیری

-          آشنایی با نگاه فرآیندی در تربیت

-          تعامل های زیبای تربیتی بین پدر و مادر

-          نکاتی در مورد تربیت دختران

-          وظیفه مهم مادر در تربیت دختر

-          کارکرد ویژه پدر در تربیت دختر