دریافت

قسمتى از آیاتى که روایات اهلبیت عصمت و طهارت علیه السلام تاویل به ظهور قائم آل محمد، امام زمان علیه السلام روحی فداه شده است:

اقتربت الساعه ( سوره قمر، آیه ۱٫) ترجمه : قیامت بسیار نزدیک شد، و ماه از هم شکافت. روایت شده که مقصود ساعت قیام آل محمد صلى الله علیه و آله است . (بحارالانوار، ج ۵۱، ص ۴۷٫)

مدهامتان (سوره الرحمن ، آیه ۶4٫) ترجمه : آن (دو بهشت دیگر) در نهایت سرسبزی اند. یونس بن ظبیان از امام صادق علیه السلام روایت نموده که در تفسیر این آیه فرمود: در دولت امام زمان علیه السلام راه میان مکه و مدینه با درخت خرما اتصال یابد.

الذین یومنون بالغیب (سوره بقره ، آیه 3٫) ترجمه : آنانکه به غیب ایمان دارند و نماز را بر پا میدارند و از آنچه به آنان روزی داده ایم، انفاق میکنند. امام صادق علیه السلام فرمود : هر کس اقرار به ظهور امام زمان علیه السلام کند ایمان به غیب آورده است.

لعل الساعه قریب (سوره شورى ، آیه ۱7٫) ترجمه : و تو چه می دانی، شاید قیامت نزدیک باشد. مفضل بن عمر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده که منظور وقت ظهور قائم علیه السلام است.