دریافت

1- مخفی بودن آثار حمل در مادر آنحضرت.

2- مخفی بودن ولادت آن حضرت.

3- خاتم الاوصیاء بودن ایشان.

4- پنهان زیستی ایشان.

5- میراث انبیاء نزد ایشان است.

6- نبودن بیعت احدی برگردن ایشان.

7- طول عمر فراوان آن حضرت.

8- کشته شدن شیطان به دست حضرت.

9- فرود آمدن حضرت عیسی علیه السلام برای یاری آنحضرت و اقتدا به ایشان در نماز.

10 - ایجاد حکومت واحد جهانی.

11- گسترش عدل و داد بر زمین به دست آنحضرت.