بنام خدا

معرفی دی وی دی صوتی شماره بیست و دو راه ظهور

با نام : روایت عهد

در این شماره مجموعه صوتی سخنرانیهای ویژه ، موضوعی

و پیوسته استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور که با نام

روایت عهد ایراد میگردد قرار داده شده است .

- روایت عهد شماره یک الی سی و یک

- حدود 82 ساعت