بنام خدا
معرفی دی وی دی تصویری شماره بیست و یک راه ظهور

با نام آینده ...

1 - کلیپ تولیدی راه ظهور

2 - سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون آینده از آن کیست؟ (بخش اول)

3 - کلیپ باید قوی شویم

4 - سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون آینده از آن کیست؟ (بخش دوم)

5 - کلیپ رسول لبخند خدا - رضا صادقی

6 - سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون عرفانهای کاذب

7 - کلیپ وقت رسیدن - حامد زمانی

8 - سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون وهابیت

9 - کلیپ شعاری برای همه سال

10 - سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون بررسی تحولات سوریه

11 - سخنرانی استاد فرزانه علی اکبر رائفی پور پیرامون همایش مدافعان ولایت