دریافت 01
دریافت 02
دریافت 03
دریافت 04
دریافت 05
دریافت 06

چگونه آسوده‌تر زندگی کنیم؟

( فصل دوم )

زمان : دهۀ آخر ماه صفر سال 96

مکان : تهران - حسینیه آیت الله حق ‌شناس(ره)

تعداد : 6 جلسه

فهرست:

جلسه 1 :

راه حل هایی برای آسوده زندگی کردن

مدت:  52 دقیقه

    اهمیت آسوده گی

    آشنایی بیشتر با ابعاد و معنای آسوده‌گی

    راه حل هایی برای آسوده زندگی کردن

    غیرمستقیم سراغ آسودگی رفتن

    چگونه میتوان آسودگی را غیرمستقیم به دست آورد؟

    نمونه ‌هایی از قواعد دنیا در مورد متفاوت بودن سنتهای طبیعی

    برای پولدار شدن ، باید صدقه داد

    برای بزرگ شدن ، تواضع کنیم

    برای محبوب شدن ، از کاری که موجب محبوبیت نزد مردم است ، دوری کنیم

    برای آسودگی بیشتر، باید خود را به‌ زحمت و تلاش وادار کرد

    باید بر خلاف منافعی که میخواهیم به آن برسیم ، عمل کنیم

    توجه به اینکه عالم دارای دقت و حساب و کتاب الهی است

    معنای رزق از طریقی که لایحتسب است

    باید با خدا زندگی کرد

جلسه 2 :

توکل به خدا ، یکی از راه ‌های آسوده زندگی کردن

مدت : 62 دقیقه

    نگاه صحیح به دین چگونه است؟

    آسانی و آسوده بودن با دین را درک کنیم

    شیطان، قدرتی بر ما ندارد

    خدا بر ما آسان گرفته است

    دینداری ، بسیار آسان است

    پیروی از شیطان سخت است

    توکل به خدا ، صفتی برای اوج بندگی خدا

    چرا توکل ما به خدا کم است؟

    توکل ، عالی ترین نوع ذکر

    توکل ، توجه به مهربانی خدا

    به خدا سپردن کارها چگونه ممکن میشود؟

   توکل به خدا ، یکی از راههای آسوده زندگی کردن

    آسودگی همیشگی برای کسی که کارش را به خدا واگذار میکند

    چرا ما به خدا توکل نمیکنیم؟

    چه چیزی در این دنیا مهم است؟

    حداقل توکل چگونه است؟

    هیچ چیزی غیر از خدا جدی نیست

    زندگی، یک بازی ساده و سرگرم کننده

    کسی که حسرت گذشته را دارد ، توکل نمیکند

    با معنای توکل به خدا آشنا شویم 

جلسه 3 :

آشنایی بیشتر با تأثیر توکل بر آسوده زیستن

مدت : 57 دقیقه

    دین، زندگی فردی و اجتماعی را آسوده ‌تر میکند

    دوری از دین ، عامل سختی و دشواری در زندگی بشر

    نقد نگاه حوزه و دانشگاه در مورد تأثیر دین بر آسودگی بشر

    بی‌ توجهی به نگاه دین در مورد ضرورت کوچک شدن دولت ؛ نمونه‌ ای از عدم آسودگی

    ملاحظاتی در مورد نگاه دین به نقش مردم در اداره حکومت

    زندگی، یک بازی ساده و سرگرم کننده

    توکل ، مهمترین صفتی که میتوان کسب کرد

    آثار توکل به خدا در انجام کارها و پرداختن به امور

    لوازم توکل به خدا

    ابعاد فردی توکل به خدا

    با توکل به خدا میتوان واقعیتهای زندگی را تغییر داد

    چرا ما به خدا توکل نمیکنیم؟

        1. خیلی به اسباب و علل اعتماد میکنیم

        2. خیلی به خودمان اعتماد میکنیم

    زندگی بدون استرس را با توکل تجربه کنیم

    زندگی غربی و ترویج استرس و نگرانی

    شرح و وصف توکل در سوره هود

جلسه 4 :

آثار توکل

مدت : 53 دقیقه

    مروری بر مباحث گذشته

    توکل ، هیچ زحمتی ندارد و نیتی در دل انسان است

    توکل ، امری راحت ولی مهم و مؤثر

    آسودگی اصیل ، روحی است

    آثار توکل

    آسوده خاطر شدن

    تغییر واقعیتهای زندگی

    در دنیا به هرچه اعتماد کنی، خداوند به همان واگذارت میکند

    به داشته‌ ها و سرمایه ‌های خود اعتماد نکنیم

    کسانیکه به خدا توکل میکنند ، چگونه باید زندگی کنند؟

    توکل ، اخلاق انسان را درست میکند

    تأثیر توکل بر اخلاص و ترس از خدا

    نمونه ‌ای تاریخی از کسانی که توکل به خدا نکردند

    توکل ما امتحان میشود

جلسه 5 :

چگونه توجه به اسباب و علل با توکل قابل جمع است؟

مدت : 52 دقیقه

    دینداری ، مانع دنیا نیست

    ضعف تعلیم دینی در جامعه

    دین در جهان معاصر از کجا ضربه خورده است؟

    تناسب دینداری و خوش‌گذرانی!

    ما با بد زندگی کردن ، انس پیدا کرده ‌ایم

    با آسودگی چه کارهایی میتوان کرد؟

    توکل به خدا ؛ مهمترین راه کسب آرامش و آسودگی

    روایاتی در مورد توکل

    متوکل به خدا ، رنج نمی ‌برد

    کسی که توکل ندارد ، درگیر رنج حرص میشود

    دشواری توکل داشتن به چیست؟

    دل نبستن به کار و تلاش خود و توکل داشتن

    کار با اسباب و علل ولی دلبستگی به آن و نتیجه نداشتن

جلسه 6 :

چگونه توکل خود را افزایش دهیم؟

مدت : 49 دقیقه

    مروری بر مباحث گذشته

    خود و امکانات خود را مهم ندانیم

    توکل ، فکر دقیقی به انسان میدهد

    لازمه توکل چیست؟

    ضرورت یادآوری و تمرین ذهنی برای توکل

    با مهارتهای معنوی آشنا شویم

    کنترل فکر ، مهمترین مهارت معنوی

    کسب مهارت برای توکل به خدا و بندگی خدا

    با تفکر ، توکل خود را افزایش دهیم

    ما در سود و زیان خود تأثیری نداریم

    ما نقش بازی میکنیم و باید کارگردان را بشناسیم

    در مورد توکل ، بیشتر تفکر کنیم

    توکل باید در عمق جان ما باشد

    چرا توکل مشکل به نظر میرسد؟

    باید اقدام بکنیم ولی اقدام خود را مهم ندانیم

    تنها رنج مؤمن چیست؟

    هویت واقعی عبد بودن

    واقعیت خود و بی قدرت بودن خود را ببنیم

    ایمان و توکل خود را افزایش دهیم تا آسوده زندگی کنیم