دریافت
دریافت

مجتمع امام صادق(ع)

تعداد: 2 جلسه

جلسه1: مدت: 68 دقیقه

    منظور از مدرسه در این کلام، دبستان است

    ضرورت تفکیک محیطها و موضوعات آموزشی قبل و بعد از 14 سالگی

    تعریف مدرسه معطوف به هدف؛ محلی برای شکل‌گیری شخصیت و فراگیری دانش 

    اهمیت شکل‌گیری شخصیت

    چه راههایی برای رسیدن به هدف در مدرسه وجود دارد؟

1-    مشاهده

ویژگیهای مشاهده

    مشاهده برای فعال نمودن انواع گرایشهای نهفته فطری و استعدادها

2-   تجربه

    تجربه رابطه‌ های جدید با معلم و همکلاسیها

    تجربه رفتارهای جدید با خانواده برای رسیدن به نیازها

3-    تمرین و تکرار

    تمرین و تکرار رفتارها به منظور کسب مهارت و تعمیق دانش

4-    تأدب

    مدرسه، مکان مؤدب شدن

    برای رفتارها باید آدابی طراحی شوند

    تأدب نسبت به معلم و همکلاسیها

    تأدب در رفتار شخصی

    نتایج کسب ادب در مدرسه

    تأدب تأثیر بیشتری بر شخصیت دارد

    بدون ادب، شکل‌گیری دانش و تقوا با مشکل مواجه میشود

    نماز، جزئی از ادب است

    نظم، یکی از آداب

    با اخلاق و ملکات خیلی کاری نداریم ولی همه باید مؤدب باشند

    ادب؛ دستوری، منظم و مستمر است

    ادب، به رفتار مربوط است

    در مقام ادب، به علاقه و ایمان دانش ‌آموزان کاری نداریم

    استفاده از این راهها برای رسیدن به هدف در بستر زندگی جمعی شکل میگیرد

    اهمیت ارتباط با طبیعت برای رسیدن به اهداف تربیتی

    ویژگیهای مهم شخصیتی دانش ‌آموز هنگام پایان دوره دبستان

1-   نقاد (فکور)

2-   خود یافته (متواضع)

3-   خود ساخته

4-   مستقل (عدم تأثیرپذیری از سرزنش)

5-   قدرتمند (ایمان قوی)

6-   تلاشگر (راحت‌گریز)

7-   مبارز (دشمن ‌ستیز)

8-   مؤدب (تکلیف ‌مدار)

9-   عدالت ‌پیشه

10- مهربان

    مبارزه با هوای نفس، یک هدف عملیاتی و محوری

 جلسه 2:  مدت : 114 دقیقه

    تعامل خانواده با مدرسه و نقش خانواده در تربیت

    در مقایسه نقش تربیت خانواده و مدرسه، اصالت را باید به خانواده داد

    تقدم زمانی خانه

    صرف زمان بیشتر در خانواده

    عاطفی‌ تر بودن محیط خانواده

    تمایل انسان به بزرگ شدن

    همه خوبیها از جنس بزرگ شدن هستند

    بزرگ شدن با رنج همراه است

    تبیین رابطه فرزند با والدین بر اساس تمایل به بزرگ شدن

    فرزند، پدر و مادر را قدرتمندترین و مهربانترین میداند

    مدرسه؛ دوران انتقال تلقی بزرگتر بودن والدین به بزرگتر بودن معلمین

    نقش خانواده در مورد تربیت فرزند در مدرسه

1-   نقش تأیید کننده‌گی

2-   نقش تکرار کننده‌گی

3-   نقش تکمیل‌ کننده‌گی

4-   نقش گفتگو کننده‌گی

5-   نقش مشورت ‌دهی

6-   نقش مشارکت ‌کننده‌گی

    سعی و مبارزه با تمایلات، یک هدف محوری و عملیاتی برای تربیت در مدرسه و خانواده

    مبارزه با هوای را باید در بزرگترها دید و یاد گرفت

    نقش تربیتی پدر و مادر در خانواده

    پدر و مادر دو نقش متفاوت دارند

    پدر نقش فرماندهی دارد و مادر نقش عاطفی

    پدر باید اطاعت بشود و مادر مورد محبت باشد

    پذیرش تفاوت بین فرزندان

    دختر به محبت بیشتری نیاز دارد

    ضرورت توجیه فرزندان در مورد تفاوتها

    ویژگیهای مطلوب فرزندان هنگام ورود به مدرسه

1-   محبوبیت در خانواده

2-   احساس امنیت و آرامش

3-   جستجوگری و پرسشگری

4-   مثبت ‌نگری

5-   نشاط و سرزندگی

پرسش و پاسخ

1-    باتوجه به عدم برخورداری بسیاری دانش‌آموزان ازویژگیهای مطلوب برای ورودبه دبیرستان،چه بایدکرد؟

2-    آیا نماز باید در دبستان اجباری باشد؟ چگونه؟

3-   برای آموزش مبارزه با هوای نفس، چه حد و حدودی را باید رعایت کرد؟

4-   آیا اظهار ناتوانی معلم باعث خراب شدن روند تربیت دانش‌آموز نمیشود؟

5-   باتوجه به تفاوت درروندرشددختروپسر،آیاتفاوتی درروش تربیتی دختروپسردرسه دوره7ساله ایجادمیشود؟

6-   آیامعلمی که خودساخته نیست،میتوانددانش‌آموزرابرای مبارزه باهوای نفس تربیت کند؟

7-   مرز اجبار و آزادی در مدرسه کجاست؟

8-   فلسفه رنج دیدن در مبارزه با هوای نفس چیست؟