دریافت

*حالات منتظران :

1- دعاگوی محبوب باشد : و عجّل فرجه و سهّل مخرجه و اوسع منهجه...

2- نزدیکان را فدای یار ساختن : بابی انت و امی

3- فدایی بودن یک منتظر : و نفسی لک الوقاء و الحمی

4- شناخت کافی منتظِر از منتظَر ، یا بن السادة المقربین و جملات پس از آن

5- در جستجوی یار : لیت شعری این استقرت بک النوی و جملات بعد از آن

6- چرا یار را نمی بینیم : عزیز علیّ أن اری الخلقَ و لا تری...

7- شریک غمهای او بودن : عزیز علّی أن تحیط بک دونی البلوی...

8- او را هرگز فراموش نکردن : بنفسی انت من مغیب لم یخل منا

9- سرگشته مولی شدن : الی متی احار فیک یا مولای و الی متی...

10- با ادب سخن گفتن با یار : أیّ خطاب اصف فیک و ایّ نجوی...

11- همنشینی با غیر یار نداشتن : عزیز علیّ ان اجاب دونک و اناغی...

12- منتظر نصرت و یاری یار باشد : اللهم اجعلنی من انصاره و اعوانه

13- از حامیان واقعی باشد : والذابین عنه

14- آماده برآوردن حوائج او باشد : والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه

15- از اطاعت کنندگان دستورش باشد : والمتمثلین لاوامره

16- از طرفداران او باشد : والمحامین عنه

17- آرزوی شهادت در خدمت ایشان را داشته باشند : والمستشهدین بین یدیه

18- آرزوی برگشت به دنیا و در خدمت آن حضرت بودن : ان کان بینی و بینه الموت الذی... فاخرجنی من قبری

19- آرزوی دیدار یار را داشته باشند : اللهم ارنی الطلعة الرشیدة و الغرة الحمیدة

20- آرزوی طول عمر یار را داشته باشد : و مدّفی عمره و زیّن الارض بطول بقائه

21- دعا برای محافظت محبوب از شر حسودان : اللهم اکفه بغی الحاسدین

22- دعا برای محافظت محبوب از مکاران : و اغده من شرالکائدین

23- دعا برای محافظت محبوب از ستمکاران : و از جرعنه ارادة الظالمین و خلصه من ایدی الجبارین

24- دعا برای حضرت و اهل و عیال ایشان : اللهم اعطه فی نفسه و ذریته و...

25- خود را مقصر بدانیم نه محبوب را : ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس

26- هشیاری و هوشمندی

27- مانع شناسی

28- تخصص و تعهد

29- توجه به جهانی بودن انقلاب و ظهور حضرت (روحی فداه)

30- ایمان به هدف

31- آگاهی به مسئولیتهایی که هدف نبرد آنها را تعیین میکند

32- اطاعت از رهبری و ایمان به فرماندهی او

33- آگاهی فرماندهان قسمتهای مختلف سپاه از امر مهمی که بر عهده آنان گذاشته شده است

34- امام زمان پسند بودن جمیع اعمال و رفتار و گفتار

35- ساده زیستی

36- پاسداری از دین

37- پاسداری از ارزشها

38- زهد دارند

39- عدالت دارند

40- توکل شدید به خدای متعال دارند

41- تعاون و همکاری

42- برخوردها و روشهای منطقی با یکدیگر

43- توجه به طبقه مستضعف

44- اتحاد و انسجام با یکدیگر

45- برنامه ریزی دقیق

46- نظم قوی در امور

47- اخلاق نیکو و پسندیده

48- تواضع و فروتنی نسبت به یکدیگر و مردم

49- استقامت و پایداری

50- هدفداری

51- اخلاص

و ...