روزى جمعى از خوارج وارد مسجد کوفه شدند تا با شعارهاى مداوم، سخنرانى امام على علیه السلام را بر هم زنند. حضرت امیرالمؤمنین على علیه السلام سرگرم سخنرانى بود که شخصى بلند شد و فریاد زد:

لاحُکمَ اِلاّ لِلّه

و دیگرى از سوئى دیگر داد زد:

لاحُکمَ اِلاّ لِلّه

و سوّمى از گوشه دیگر مسجد همین شعار را داد.

سپس گروهى برخاستند، و این شعار را دادند.

و امام على علیه السلام با بزرگوارى خاصّى سکوت نموده و مخالفتهاى آنان را تحمّل کرد.

آنگاه خطاب به مردم فرمود:

کَلِمَةُ حَقٍّ یُرادُ بِها الباطِل

شعار حقّى است که از آن باطل اراده میکنند.

سپس خطاب به خوارج در مسجد فرمود: تا وقتى که دست به شمشیر نبردید، و با ما هستید، از سه اصل اساسى برخوردارید:

۱. از ورود شما به مسجد براى نماز جلوگیرى نمیکنیم.

۲. تا وقتى که با ما هستید از حقوق بیت المال، شما را محروم نمیکنیم.

۳. با شما نمیجنگیم تا شما جنگ را آغاز کنید.