دریافت

در میان عواملی که میتواند بر ظهور تأثیرگذار باشد، چگونگی زندگی اجتماعی مؤمنین و نحوه تعامل آنها با یکدیگر بسیار تعیین کننده است. به نحوی که به هیچ وجه نمیتوان عوامل دیگر مانند تقوای فردی و... را در این اندازه و میزان تأثیرگذاری دانست. بررسی بیشتر این موضوع، بحث این جلسه را سامان میدهد.

فهرست: ( مدت: 53 دقیقه )

    اهمیت «مؤمنین» در موضوع مهدویت.

    دشمن اثری در عالم ندارد.

    جایگاه مدعیان ولایتمداری در مورد ظهور.

    اهمیت اجتماع قلوب مدعیان ولایتمداری.

    به صورت جمعی و با هم خوب باشید.

    ضرورت معرفت مدعیان ولایتمداری به آنچه باید بشوند.

    مسأله اصلی مهدویت، رشد ولایتمداران در زندگی اجتماعی.

    میزان تأثیر زندگی فردی بر ظهور چقدر است؟.

    استعدادهای خود را در اختیار یکدیگر قرار دهیم.

    اهمیت فرهنگ تشکیلاتی.

    زندگی جمعی برآمده از تقوا.

    تأثیر حضور در جمع بر رشد انسان.

    تفکر انقلابی، غریب نیست.

    ضرورت درک اولویتها.

    نمونه‌ای از زندگی جمعی امام خمینی(ره).